Referenser i urval

Workshop on Power-to-Gas (2014)
Utförare:
Martin Ragnar och Anna-Karin Jannasch
Kund:
Swedegas AB, E.On Gas Sverige AB, Öresundskraft AB, Falkenberg Energi AB, Vätgas Sverige, Cementa AB, Energimyndigheten
Om uppdraget:
En workshop om de lokala förutsättningarna för att anlägga en demonstrationsanläggning för Power-to-gas på Gotland anordnades. Centrala aktörer identifierades och kontaktades. Agenda för dagen lades upp, inbjudningar skickades ut. Under dagen hölls programmet samman och diskussioner styrdes upp så att målet med dagen skulle nås. 

Biogas i olika länder (2014)

Utförare: Tobias Persson
Kund: IEA Bioenergy annex 37
Om uppdraget: Varje land har sin egna unika förutsättningar och sin egen politiska logik. Att jämföra biogassituationen i olika länder kan därför ge många idéer till hur utvecklingen i det egna landet skulle kunna formas. Editering, sammanställning och analys av biogassituationen i 13 olika länder inom IEA. Rapporten ger en god översikt om situationen i omvärlden och förmedlar kontaktuppgifter till nyckelpersoner i de olika länderna.
Rapporten kan laddas ned här.
 
Järnvägsstransport av flytande metan (2014)
Utförare: Martin Ragnar
Kund: Swedegas AB, Gasum Oy, Skangass filial AS, AGA Gas AB, Cryo AB, SSAB EMEA AB, Kiruna Wagon AB, Nordic Rail Logistics AB/VTG Deutschland GmbH 
Om uppdraget: Flytande metan - såväl naturgas som biogas - är på stark frammarsch i Sverige och Finland. Att transportera stora mängder gas blir mer rationellt och energieffektivt på järnväg än på landsväg. Rapporten beskriver erfarenheter från Japan samt de två olika koncept för järnvägstransport som nu växer fram och förutsättningarna för dessa i en svensk och finsk kontext.
Rapporten kan laddas ned här.

Broschyr Biogas för el- och värmeproduktion (2014)
Utförare:
 Anna-Karin Jannasch
Kund:
 Biogas Syd
Om uppdraget: Gas kan på många håll med stor fördel användas för produktion av både el- och värme i våra hushåll och fastigheter. Samtliga gastekniker är kompatibla med uppgraderad biogas och kännetecknas av både hög verkningsgrad och låga miljö- och klimatavtryck. Detta informationsblad togs fram på uppdrag av Biogas Syd i syfte att ge en överblick av på marknaden befintliga och snart ankommande gastekniker för småskalig el- och/eller värmeproduktion. Målgruppen för broschyren är såväl aktörer inom fastighetsbranchen, lantbrukssektorn, diverse industrisektorer, beslutsfattare i olika positioner i samhället som intresserad allmänhet. Broschyren kan laddas ned här

Standardiseringsarbete på mandat av Energigas Sverige (2011-)
Utförare:
Mattias Svensson
Kund:
Energigas Sverige, E.ON Gas Sverige, FordonsGas Sverige, AGA Gas, Göteborg Energi, Stockholm Gas
Om uppdraget: På mandat av Energigas Sverige representerar SGC gasbranschens intressen i SIS/TK415 Motorbränslen. Som ordförande i SIS/TK415/AG5 Naturgas och biogas leder SGC arbetet med att revidera och omvandla gamla biogasstandarden SS155438 till en generell fordonsgasstandard, som bör vara klar för publicering sent 2014. Samtidigt pågår arbetet på internationell nivå i CEN/PC408 för att ta fram en tvådelad standard för dels biogasinmatning på nätet, dels fordonsgas. SGC:s representant är en av två av den svenska gasbranschens utnämnda experter. Information om arbetet delges gasbranschen i en referensgrupp 3 ggr per år där alla gaskvalitetsintresserade är välkomna att delta.

Uppgradera biogas (2013)

Utförare: Tobias Persson
Kund: Energimyndigheten, Air Liquide, Avfall Sverige, Bioprocess Control, Biosling, Dansk Gasteknisk Center, Econet Vatten- och Miljöteknik, Greenlane Biogas, Lunds Energikoncernen, Läckeby Water, Malmberg Water, MemfoAct, Metener Oy, Stockholm Gas AB, Svenskt Vatten Utveckling, Vattenfall AB, Göteborg Energi AB
Om uppdraget: Att uppgradera biogas är en förutsättning för att den ska kunna användas som fordonsbränsle och innebär att bl.a. koldioxid och svavelväte tvättas bort så att gasens metanhalt höjs från 60 % till minst 98 %. Rapporten beskriver den senaste utvecklingen inom området. Resultatet från studien har även presenterats på ett tiotal konferenser.
Rapporten kan laddas ned här.