Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete

I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ER...
Läs mer >>


Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?

Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, ...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedega...
Läs mer >>

Industriella driftserfarenheter och skogsindustrin i fokus vid årets upplaga av SGC International Seminar on Gasification

Erhållna driftserfarenheter från större industriella förgasningsanläggningar och biomassaförgasninge...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk
Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk. Energiforsk kommer från årsskiftet att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme. 


Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på ägarskap. Bildandet av Energiforsk har föregåtts av flera års diskussioner. Ur detta har insikten växt fram om att ett gemensamt forskningsbolag ökar slagkraften inför en utmanande framtid.

I forskningsföretagens olika nätverk finns cirka 1 200 experter från berörda uppdragsgivare. Energiforsk kommer att ha verksamheten på två orter – Stockholm och Malmö. Ett 20-tal medarbetare kommer att arbeta i det nya bolaget.
Magnus Olofsson, vd i Energiforsk, är glad över den breda samlingen av viktiga aktörer i Energi-Sverige:
– Verksamheten kommer att spänna över hela energisystemet med helhetsperspektivet i fokus. Det ger förutsättningar att arbeta med rätt frågeställningar inom forskningen. Energiforsk kommer att samla aktörer från industrin, samhället och den akademiska världen. Biogas och nya drivmedel är liksom el viktiga för framtidens transporter. Gasturbiner kan bli ett viktigt komplement till allt mer vindkraft i energisystemet.
Energisystemet hänger ihop allt mer och ett samägt forskningsbolag medverkar till en effektivare forskning över gränserna, där olika energibärare ingår. Jan Samuelsson, ordförande i Energiforsk, betonar att en gemensam forskningsorganisation skapar en fruktbar forskningsmiljö med fokus på nytta för uppdrags-givarna. Ambitionen är även att öka möjligheterna till större forskningssatsningar från exempelvis EU:
– Sverige har sedan länge varit bra på att producera el, fjärrvärme och kraftvärme, baserat på olika bränslen. I främst södra delen av landet finns gas och över hela ytan ökar nu antalet vindkraftverk samtidigt som kunderna alltmer engagerar sig i egen solelproduktion. I en framtid med ett ännu mer decentraliserat och europeiskt energisystem blir det viktigare att forska kring effektiva och samordnade lösningar.
Omsättningen i de olika bolagen, som nu går samman, ligger på nivån en kvarts miljard kronor årligen.

Vill du veta mer?
Magnus Olofsson, Energiforsk vd, mobiltelefon 070 647 2883
Jan Samuelsson, Energiforsks styrelseordförande, 070 512 0380