Fokusgrupper

SGC är referenspunkten för den branschgemensamma forskningen på energigasers framställning, distribution och användning. En viktig arena för vårt arbete utgörs av våra Fokusgrupper där de ledande FoU-företrädarna inom företag och organisationer med intresse för gas träffas två gånger årligen. Här förs alltså den samordnade svenska FoU-diskussionen kring

  • Gemensamma projektidéer som kan förverkligas i GERG, Samverkansprogram Energigasteknik och/eller EU-projekt t.ex. inom Horizon2020
  • Förslag till projekt från GERG, DGC, IEA och andra internationella partners
  • En branschgemensam syn på inkomna ansökningar till Samverkansprogram Energigasteknik

Som medlem i en fokusgrupp får du

  • Direkt tillgång till ett nätverk med branschens ledande FoU-aktörer
  • Goda möjligheter att till en låg kostnad medverka i för ditt företag viktiga framtidsprojekt
  • Under året publicerade SGC-rapporter med bäring på fokusgruppens intresseområden
  • En årlig sammanställning av aktuell FoU inom området

Mer om fokusgrupperna finner du i detta prospekt. Fokusgrupperna är två till antalet och heter

  • Avfalls- och jordbruksbaserad biogasproduktion (småskaliga gruppen)
  • Storskalig gasförsörjning för drivmedels- och kraftproduktion (storskaliga gruppen)