Samverkansprogram Energigasteknik

Samverkansprogram Energigasteknik drivs gemensamt av svensk gasindustri via SGC samt Energimyndigheten. Programmets vision, ur ett 10-årigt perspektiv, är att förnybara energigaser såväl vad gäller kvantitet som kvalitet kommit att ses som en central pusselbit i det hållbara energisystem som håller på att realiseras. Energimyndigheten väljer att vara med i programmet med syfte att det ska bidra till

  • ökad tillgång till konkurrenskraftigt prissatta fluida biobränslen som ett led i en nödvändig klimatomställning
  • regional utveckling och tillväxt genom att stödja framväxten av inhemsk produktion av fluida biobränslen vilket minskar behovet av oljeimport och skapar arbetstillfällen i svensk glesbygd
  • uppbyggnad och spridning av kunskap inom energigasområdet i syfte att stärka konkurrenskraften för svensk industri
  • en ökad systemförståelse vad gäller effektiva sätt att omvandla biomassa till gas- och/eller vätskeformiga energibärare samt kopplingen mellan el- och gassystemen

Samverkansprogrammet löper under 4-årsperioden 130501-170430. SGC har under perioden ställt i utsikt att svensk industri bidrar med 48 MSEK till programmets genomförande medan Energimyndigheten anslagit 32 MSEK. En informationsfolder om programmet finner du här. Själva programmet i sin helhet finns att ladda ner här. Samverkansprogrammet omfattar

  • Framställning av förnybara bränslen sätter fokus på hur biofluiderna metan, metanol och DME kan framställas genom anaerob nedbrytning, förgasning och pyrolys samt bio-LPG kan framställas genom hydrering av bio-glycerol. Här ingår också frågor om produkternas rening och uppgradering, på ett sådant sätt att de uppfattas som ett över tid homogent bränsle lämpat också för framdrift av fordon
  • Distribution och lagring av energigaser sätter fokus på hur energigaserna på kostnads- såväl som energieffektiva sätt lämpligen distribueras
  • Användning av energigaser sätter fokus på effekter av användning av energigaser i jämförelse med andra alternativa energibärareKalle Svensson är Energimyndighetens ansvarige handläggare för Samverkansprogram Energigasteknik.