Ansökan och genomförande

Ansökan
Ansökan lämnas in till Energimyndigheten via E-kanalen. För att kunna lämna in en ansökan måste du registrera dig som användare. När du skickat in ansökan kommer den att hanteras av Energiforsk och Energimyndigheten i samverkan. Anvisningar för den nu pågående utlysningen hittar du här.

E-kanalen använder sig av en särskild mall för ansökningar. Du hittar E-kanalens lathund här under rubriken inloggning. Vi rekomenderar att du i ett tidigt stadie tar kontakt med en Energiforsk handläggare (gas) och diskuterar din projektidé och ditt ansökansutkast. Vi kan med hjälp av våra fokusgrupper hjälpa till att vässa din ansökan och förmedla kontakter till andra intressenter som kan tänkas vara villiga att medverka i projektet, kanske som finansiärer.

Observera att projektfinansieringen måste redovisas på ett nytt sätt som tyvärr inte ännu framgår av E-portalens ansökningsmall. Läs mer om hur du ska utforma budgeten här eller kontakta Energiforsk:s handläggare (f.d. SGC:s handläggare).

Genomförande
Projektorganisationen illustreras i figuren nedan.

Utföraren utser en projektledare i sin organisation.

Till varje projekt ska finnas en referensgrupp. Referensgruppen har i uppgift att fortlöpande följa projektet samt bistå projektledaren med det förslag till rapport som tillställs SGC för slutgodkännande. SGC ska ha rätt att ingå i referensgruppen.

Referensgruppen ska ha regelbundna möten i proportion till projektets omfattning, dock ska alltid minst anordnas ett startmöte och ett avslutande möte. Projektledaren kallar till mötena. Kortfattade lägesrapporter ska avges en gång per tertial (var tredje månad) för projekt med löptid på mer än sex (6) månader till SGC och referensgruppen.

Projektet ska i första hand redovisas och presenteras för SGC. Extern publicering får ej ske före slutrapportering till SGC.

De statliga forskningsfinansiärernas principer för timdebitering gäller också i Samverkansprogram Energigasteknik. Detta innebär att ersättning endast ska utgå för faktisk lönekostnad (inklusive LKP) samt eventuellt OH-påslag på max 35 %. Hänsyn får tas till debiterbar tid. Högsta timprisersättningen är dock 825 SEK (I enlighet med Riktlinjer för beräkning av motfinansiering genom naturabidrag beslutade av GD för Energimyndigheten 2008-10-27, dnr 06-2008-003143) om inte annat överenskommes. Dessa riktlinjer gäller även för beräkning av värdet på övrig finansiering. En redovisning av användandet av de ekonomiska medlen ska på begäran insändas till SGC.

Rapportering
Rapportering av SGC-projekt ska ske i SGC:s rapportmall. I normalfallet skrivs rapporten på engelska med ett extended abstract på svenska. Rapportering ska ske skyndsamt efter projektets slutförande.

Vid publicering eller presentation av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med bidrag från Energimyndigheten (på engelska ”Swedish Energy Agency”) genom Svenskt Gastekniskt Center AB (på engelska ”Swedish Gas Technology Centre”) samt övriga finansiärer.

För erhållande av alla i projektet beviljade statliga medel ska följande villkor vara uppfyllda
  • Rapporten ska vara skriven i SGC:s mall och vara godkänd av SGC samt redovisad för övriga finansiärer
  • Tre Powerpoint bilder som visar de viktigaste resultaten från projektet skall skickas in till SGC tillsammans med den färdiga rapporten. Mall finns här.
  • Totala projektekonomin ska redovisas och ny mall publiceras inom kort
  • Naturainsatser ska redovisas skriftligen och mallen för detta kommer publiceras inom kort. Naturainsatsen får ej utgöras av statliga medel, direkta regionala/kommunala medel eller EU-medel. Finansiering från kommunala bolag går däremot bra.
  • Utföraren förbinder sig dessutom till att utan ersättning presentera resultaten från studien vid ett nationellt seminarium som SGC väljer. Detta gäller inom ett år efter projektets avslutande.
När projektet är avslutat publiceras rapporten på SGC:s hemsida och ett pressmeddelande skickas ut. Dessutom trycker SGC upp rapporten och skickar tre exemplar till varje författare, ett exemplar till varje finansiär, ett exemplar till varje refernsgruppsdeltagare som ej var finansiär samt ett exemplar till varje ledamot inom aktuellt programråde.