Utlysningar

Utlysning öppen mellan 15 september och 29 oktober 2015. Fullständig utlysningstext finner du HÄR

Utlysningen är bred och välkomnar ansökningar inom programmets alla delområden (produktion av grön gas, distribution, lagring samt användning).

Notera att det finns 2,7 MSEK kvar av programmets totala budget (32 MSEK), vilket också är det maximala belopp som nu kan ansökas från Energimyndigheten.

Inom ramen för Samverksanprogram Energigasteknik görs utlysningar, varvid det är möjligt att söka pengar för projekt. Utlysningarna kan omfatta hela programmet eller rikta in sig på en viss del av det. I samband med en utlysning välkomnas därför ansökningar som svarar mot utlysningens inriktning. Energimyndighetens eventuella medverkan i ett givet projekt sker genom att finansiering utgår i enlighet med förordningen SFS 2008:761 om statligt stöd till forskning och utveckling och innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga finansieringsstöd som lämnas till samma ändamål eller samma projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna. Observera att ansökan måste skrivas på svenska.

Under programperioden för Samverkansprogram Energigasteknik (130501170430) görs årligen två utlysningar, som är öppna 03150430 samt 09151031 (med reservation för mindre avvikelser till följd av helgdagar etc.). När inget annat anges i utlysningstexten välkomnas projektansökningar inom samtliga forskningsområden. Tänk också på att ansökningar till Energimyndigheten utgör allmän handling och därmed kan begäras ut från myndigheten. Ange om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

För mer information om samverkansprogrammet klicka här och för blanketter och mallar klicka här. Notera att det är av yttersta vikt att läsa projektavtalsmallen innan ni lämnar in ansökan till programmet.