VIKTIGT!

Observera att projektfinansieringen måste redovisas på ett nytt sätt som tyvärr inte ännu framgår av E-portalens ansökningsmall. Läs mer här eller kontakta Energiforsks (f.d. SGC:s) handläggare.

Inkomna ansökningar granskas av Programrådet och bedöms då utifrån en bedömningsmall som SGC och Energimyndigheten gemensamt tagit fram. Samma mall ligger sedan till grund för Energimyndighetens eget ställningstagande kring respektive ansökan. Mallen bedömer syfte och omfattning, energirelevans, nyhet, industri- och samhällsrelevans samt metod och genomförande.

Energimyndighetens finansiering uppgår till max 40 % av projektkostnaden, medan den maximala offentliga finansieringen för hela projektet samt per projektdeltagare får uppgå till max den nivå som förordningen SFS 2008:761 anger. Summan av den maximala tillåtna offentliga finansieringen kan allstå variera från 25% till 80%. Som offentliga finansiärer avses här t.ex. statliga verk, statliga universitet och högskolor, landstingsförvaltningar/regionförvaltningar, kommunala förvaltningar samt EU. Offentligägda bolag räknas som privata finansiärer. SGC eftersträvar starka projektkonstellationer. Projektbudgeten ska vara minst 200 kSEK och överskrider sällan 4000 kSEK.

För arbetet med att tillhandahålla och kontinuerligt utveckla den förnäma forskningsfinansieringskanal som samverkansprogrammet utgör samt för projektering och controlling inom ramen för denna kanal tar SGC ut en avgift av de som beviljas stöd av Energimyndigheten. Kostnaden är 8,182 % av den totala projektkostnaden. Denna kostnad ska EJ redovisas i E-portalen och får ej betalas med medel från energimyndigheten. Kostnaden är baserad på ett administrativt påslag på 13,64% av den industriella finansieringsdelen. Eftersom 60% av finansieringen utgörs av extern finansiering, dvs inte från energimyndigheten, blir påslaget 60%*13,64%=8,182% av den totala budgeten.  

EXEMPEL: Ett projekt med en tänkt projektbudget om 1 000 kSEK och med 40 % medfinansiering från Energimyndigheten kräver 1000*0,08182=81,82 kSEK i programhanteringskostnad, d.v.s. 681,82 kSEK i total industriell finansiering.

Projektbudget:                           X kSEK
varav Energimyndigheten:   -0,40X kSEK
varav SGC admin:       +  0,08182X kSEK

Återstår att finansiera:     0,68182X kSEK

Mer detaljerat är det följande tjänster som SGC bistår sökande med och som avgiften går till:

 • Utveckling och tillhandahållande av Samverkansprogram Energigasteknik
 • Annonsering av utlysningar
 • Hjälp med identifiering av forskningsfrågor
 • Bistå sökande med teknisk expertis
 • Tillhandahållande av aktuell program-information inkl mallar och beslutskriterier via hemsida
 • Personlig rådgivning
 • Förmedling av möjliga industriella finansiärer
 • Förslag på möjliga utförare
 • Råd vid vässande av ansökningar i syfte att öka chansen för bifall
 • Industriell återkoppling
 • Avtalsskrivning
 • Projekt-controlling: referensgrupper, projektuppföljning, kvalitetskontroll av rapport
 • Tryckning och distribution av rapport
 • Resultatspridning i Sverige och internationellt
 • Mediakontakter