Publikationer från Task 37 under 2013-2014

Samtliga publikationerna från Task 37 kan laddas ner från http://www.iea-biogas.net/. Nyligen har The Biogas Handbook tagits fram inom Task 37 med en översikt för hela kedjan från produktion till användning av biogas. Mer information om boken finns här.


Technical brochures

Country report
Case and success stories

Program för pågående treårsperiod 2013-2015

I den pågående treårsperioden kommer ett antal nya rapporter att publiceras. Arbetet är nu i fullgång och de första publikationerna har publicerats under 2014 och fler väntas under 2015. 
 
AD of Source Separated MSW
En första rapport med fokus mot sortering av hushållsavfall har redan publicerats tillsammans med IEA Bioenergy Task 36. En andra rapport fokuserad på utmaningar vid rötning av matavfall diskuteras och kommer eventuellt publiceras inom den nu pågående perioden.
 
AD of sewage sludge
Detta arbete kommer ledas av Schweiz och kommer att inledas med en publikation om produktion och användning av biogas på avloppsreningsverk. Sverige jobbar för att REVAQ skall presenteras som ett bra exempel på hur man kan jobba med rötrstfrågan för att öka kvaliteten och acceptansen. Prof. Jes La Cour Jansen kommer att vara reviewer och därigenom säkerställa att svenskt synsätt och kunskap kommer att inkluderas.
 
Biogas from Algae
Erfarenheter och resultat från rötning av mikro- och markoalger kommer sammanställas i en publikation inom detta område. Irland kommer att leda arbetet med rötning av makroalger (tång) och Österrike arbetet med rötning av mikroalger. Svenska arfarenheter och kunskaper inom området kommer att inkluderas genom en sammanställning av Energiforsk. 
 
Biogas Up-grading
Detta arbete kommer att ledas av Sverige genom Energiforsk och Mattias Svensson. En första rapport med titel "Biogas in smart grids" kommer publiceras under februari eller mars. Inom detta arbete ingår också att uppdatera en lista med alla befintliga uppgraderingsanläggningar samt en lista med befintliga leverantörer av uppgraderingsanläggningar som kan laddas ner här.
 
Biomethane use as a transport fuel
Detta område kommer att ledas av Energiforsk genom Mattias Svensson tillsammans med IEA AMF. Det finns ett växande intresse från ett flertal länder inom detta område och ett intresse av att delta i detta arbete. Rapporten är framflyttad och kommer publiceras under perioden 2016-2018. 
 
Digestate up-grading/processing
Detta område kommer att ledas av Danmark och Österrike. Olika tekniker och processer för att ändra egenskaper på det biogödsel som produceras kommer att diskuteras i publikationen. Sören Nilsson Påledal vid Teknisk Verken/BRC har granskat den första verionen av rapporten.
 
Methane emissions
Detta arbete leds av Tyskland, Sverige kommer att delta i arbetet genom Energiforsk och SP. 
 
Country reports
Vid varje möte presentera uppdaterade beskrivningar och statistik kring biogasproduktionen i de deltagande länderna. Dessa publiceras på hemsidan för Task 37. Sverige leder ett arbete för att sammanfattan alla country reports i en kortfattad publikation som ska gen en snabb bild av användning och poduktion av biogas samt befintlig stödsystem i samtlig medlemsländer inom Task 37. Denna uppdateras på årsbasis och pubiceras i januari varje år. De senaste country report som publicerats inom Task 37 kan laddas ner på:
http://www.iea-biogas.net/country-reports.html