SGC Rapport

SGC Rapport 300 Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen)
Jonas Forsberg 2014

SGC Rapport 299 Metanutsläpp från restgas vid uppgradering (Methane emissions from off gas during biogas upgrading)

Anders Hjort, Jonas Bigelius 2014

SGC Rapport 298 Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurrences on Swedish biogas plants)
Emelie Severinsen 2014

SGC Rapport 297 Testing of unregulated emissions from heavy duty natural gas vehicles. Part 2 (Provning av oreglerade emissioner i tunga metangasdrivna fordon. Del 2)
Kristina Willner, Daniel Danielsson 2014

SGC Rapport 296 Kostnadsbild för produktion och distribution av fordonsgas (Cost benchmarking of the production and distribution of biomethane/CNG in Sweden)
Johan Vestman, Stefan Liljemark, Mattias Svensson 2014

SGC Rapport 295 Rail transportation of liquid methane in Sweden and Finland (Järnvägstransport av flytande metan i Sverige och Finland)

Martin Ragnar 2014

SGC Rapport 294 Sammanställning av svensk forskning och utveckling inom biogasområdet under 2013

Tobias Persson, Angelika Blom, Anna Schnürer, Annika Atterwall, Daniel Hellström, Emma Kreuger, Hanna Jönsson, Ilona Sárvári Horváth, Mikael Lantz, Ola Eriksson, Per Mårtensson, Sofie Hebrand, Yvonne Söderström, Åsa Davidsson, Åke Nordberg 2014

SGC Rapport 293 Fuel testing procedure for pyrolysis and gasification of biomass using TGA and WoodRoll test plant (Bränsletestmetod för pyrolys och förgasning av biomassa med användande av TGA och WoodRoll testanläggning)

Marco Amovic, Pawel Donaj, Baldesca Moner, Ram Alzuheri, Rolf Ljunggren 2014

SGC Rapport 292 Strategisk Forsknings- och Innovationsagenda: ”Teknikexport kring Grön metan från restprodukter till nät och pump”
Tobias Persson, Martin Ragnar 2014

SGC Rapport 291 Best practice for controlling content of oil, water and sulfur in CNG at refuelling station level (Bästa förfarande för begränsning av innehåll av olja, vatten och svavel i fordonsgas på tankstationer)
Dino Novosel 2013

SGC Rapport 290 Development and validation of methods for test of CNG quality inclusive of oil carryover (Utveckling och validering av testmetoder för test av fordonsgaskvalitet, inklusive oljeförekomst)
Karine Arrhenius, Haleh Yaghooby, Per Klockar 2013

SGC Rapport 289 Testing of unregulated emissions from heavy duty natural gas vehicles (Provning av oreglerade emissioner i tunga metangasdrivna fordon)
Kristina Willner 2013

SGC Rapport 288 Method development for gas quality determination in the LNG storage of a LNG/LCNG refuelling station (Mätmetodsutveckling för gaskvalitetsbestämning i en LNG/LCNG-tankstations LNG-lager)
Karine Arrhenius, Daniel Kühnemuth, Haleh Yaghooby, Lars Ohlson 2013

SGC Rapport 287 Evaluation of catalytic abatement technology for elimination of methane and odor emissions from biogas production plants (Utvärdering av katalytisk reningsteknik för eliminiering av metan och luktutsläpp från biogas anläggningar)

Tihamer Hargitai, Fredrik A. Silversand, Lars Gunnarsson 2013

SGC Rapport 286 Extending the performance, fuel efficiency and stability of stoichiometric spark ignition natural gas engines – Gas engine research at KCFP 2007-2012 (Utökad prestanda, bränsleeffektivitet och stabilitet för stökiometriska naturgasdrivna tändstiftsmotorer – Gasmotorforskning på KCFP 2007-2012)

Mehrzad Kaiadi, Per Tunestål, Ashish Shah 2013

SGC Rapport 285 Biogas med kolmembranuppgradering för optimerad biogasanvändning på lantbruk (Biogas with carbon-membrane upgrading for optimised biogas utilisation on farms)

Stefan Liljemark, Gøril Forbord, Tapio Riipinen, Jonas Andersen, Kjell Christensson, Thor Andersson 2013

SGC Rapport 284 Power to Gas – A technical review (Power to Gas – System, teknik och ekonomi) (English)
SGC Rapport 284 Power to Gas – System, teknik och ekonomi (Power to Gas  A technical review) (Svenska) 
Gunnar Benjaminsson, Johan Benjaminsson, Robert Boogh Rudberg 2013

SGC Rapport 283 Installation and evaluation of gas heat pumps for medium-sized buildings (Installation och utvärdering av gasvärmepumpar för medelstora fastigheter)

Mikael Näslund 2013

SGC Rapport 282 Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain – A current situation analysis)

Lotta Göthe 2013

SGC Rapport 281 Small and medium scale technologies for bio-SNG production (Teknologier för framställning av bio-SNG i liten och mellanstor skala)

Jörgen Held 2013

SGC Rapport 280 In-situ methane enrichment of raw biogas in the anaerobic digestion process (Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen)

Mikael Hansson, Johan Laurell, Åke Nordberg, Åke Rasmuson, Jing Liu, Mihaela Nistor, Sten Strömberg, João Costa 2013

SGC Rapport 279 Fungal pretreatment of straw for enhanced biogas yield (Förbehandling av halm med svamp för ökat biogasutbyte)
Xinmei Feng, Maria del Pilar Castillo, Anna Schnürer 2013

SGC Rapport 278 Evaluation of pretreatment methods for increased biogas production from macro algae (Utvärdering av förbehandlingsmetoder för ökad biogasproduktion från makroalger)
Huili Li, Hamse Kjerstadius, Ellinor Tjernström, Åsa Davidsson 2013

SGC Rapport 277 Carbon dioxide removal in indirect gasification (Koldioxidavskiljning vid indirekt förgasning)

Helena Svensson, Per Tunå, Christian Hulteberg 2013

SGC Rapport 276 Tar reforming through partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion)

Per Tunå, Fredric Bauer, Christian Hulteberg 2013

SGC Rapport 275 Particulate matter in the product gas from indirect biomass gasification (Partikulära föroreningar i produktgasen från indirekt biomassaförgasning)

Sven Hermansson, Anders Hjörnhede, Martin Seemann 2013

SGC Rapport 274 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager – försök i pilotskala (Development and evaluation of methods for determination of methane slip from open digestatestorage – pilot trials)
Magnus Andreas Holmgren, Henrik Olsson, Lena Rodhe, Agnes Willén 2013

SGC Rapport 273 Method for correction of VFA loss in determination of dry matter in biomass (Metod för korrigering av VFA-förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa)
Cecilia Vahlberg, Erik Nordell, Lina Wiberg, Anna Schnürer 2013

SGC Rapport 272 Process development of co-production of synthetic natural gas (Green SNG) and Fischer-Tropsch diesel (Processutveckling av samtidig produktion av syntetisk naturgas (grön SNG) och Fischer-Tropsch diesel)

Matteo Lualdi, Magali Boutonnet, Sven Järås 2013

SGC Rapport 271 Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall (Sustainable systems for biogas production from sewage sludge and food waste)

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Jes la Cour Jansen 2012

SGC Rapport 270 Biogas upgrading - Review of commercial technologies (Biogasuppgradering - Granskning av kommersiella tekniker)
SGC Rapport 270 - SVENSK SAMMANFATTNING - Biogas upgrading - Review of commercial technologies
Fredric Bauer, Christian Hulteberg, Tobias Persson, Daniel Tamm 2013

SGC Rapport 269 Process för ökad biogasproduktion och energieffektiv hygienisering av slam (Process for increased biogas production and energy efficient hygienisation of sludge)
Gustav Rogstrand, Henrik Olsson, Chan Anneli Andersson, Niklas Johansson, Mats Edström 2012

SGC Rapport 268 Slutrapport över svensk medverkan i Internationella energibyråns (IEA) annex 37, 2010–2012 (Final report on the Swedish participation in Task 37 of the International Energy Agency (IEA), 2010-2012)
Tobias Persson 2012

SGC Rapport 267 Utvärdering av Energimyndighetens kollektivforskningsprogram Energigastekniskt utvecklingsprogram 2009-2012 (Evaluation of research frame program on Energygases 2009-2012)
Astrid Lilliestråle, Filip Johnsson 2012

SGC Rapport 266 Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder (Characterisation of landfills and detection of landfill gas by geophysical methods)
Håkan Rosqvist, Sara Johansson, Torleif Dahlin, Mats Svensson, Carl-Henrik Månsson, Virginie Leroux, Magnus Lindsjö 2012

SGC Rapport 265 Skyddsavstånd inom biogasanläggningar (Safety distances within production units for biogas)
Jakob Karlsson, Frank Graveus 2012

SGC Rapport 264 Nya nätverk för biogas (New networks for biogas) (Svensk sammanfattning)
SGC Rapport 264 Nya nätverk för biogas (New networks for biogas) (Full english version not available for download) 
R. N. van Eekelen, E. A. Polman, H. A. Ophoff, M. van der Laan 2012

SGC Rapport 263 Compact and efficient gas-IR dryer for drying of paper and board (Kompakt och effektiv gas-IR-tork för torkning av papper och kartong)

Hans Larsson, Stig Nodin 2013

SGC Rapport 262 Guidelines för deponigas (Landfill gas guidelines)
Sami Serti, Håkan Rosqvist 2013

SGC Rapport 261 Inmatning av biogas på naturgasnätet - Tekniska och ekonomiska aspekter på slopad propantillsats (Feeding biogas onto the national gasgrid - Technical and economical aspects on omitting propane addition)
Corfitz Nelsson 2012

SGC Rapport 260 Ny metod för täthetskontroll av gasledningar (New method for tightness control of gas pipes)

Jörgen Held, Tobias Persson, Valdrin Erlisi 2013

SGC Rapport 259 A Feasibility Study on LPG as Marine Fuel (En genomförbarhetsstudie om gasol som marint bränsle)

Sveinbjörn Kjartansson 2012
 
SGC Rapport 258 Ionization Current Sensing

Jakob Ängeby, Anders Göras, Jan Nytomt 2012
 
SGC Rapport 257 Livscykelanalys av biogas från restprodukter (Life Cycle Assessment of biogas produced from residues)

Linda Tufvesson, Mikael Lantz 2012

SGC Rapport 256 Co-firing with hydrogen in industrial gas turbines (Sameldning med vätgas i industriella gasturbiner)
Mats Andersson, Jenny Larfeldt, Anders Larsson, 2013

SGC Rapport 255 HeatCore - An ultra-compact and fuel flexible catalytic boiler concept (HeatCore - Ultrakompakt och bränsleflexibelt katalytiskt gaspannekoncept)

Fredrik Silversand 2013

SGC Rapport 254 Minskning av risken för skador på gasledningar genom djupförläggning och användandet av grävskydd (Reducing the risks for gas pipe damages through deep digging and the use of protective plates)

Jan Henrik Sällström, Kristian Thörnblom, Lisa Bolin, Hans Andersson 2013
 
SGC Rapport 253 Robusta och tillförlitliga bränsleceller

Joakim Nordlund 2012

SGC Rapport 252 Sensorer för onlinebestämning av fordonsgaskvalité (Sensors for online determination of CNG gas quality)
Ola Stenlåås, Henrik Rödjegård 2012

SGC Rapport 251 ComfortPower - System improvements and long-term evaluation

Fredrik Silversand 2012
 
SGC Rapport 250 Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk

SGC Rapport 250 Tillhörande datafil

Emelie Persson, Elin Ossiansson, My Carlsson, Martina Uldal, Sofia Johannesson 2012

SGC Rapport 249 Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Johan Benjaminsson 2012
 
SGC Rapport 248 Construction, evaluation and demonstration of mobile catalytic combustion units for destruction of methane and different odour pollutants

Anna-Karin Jannasch 2012
 
SGC Rapport 247 Biogas from lignocellulosic biomass

Peter Berglund Odhner, Ilona Sárvári Horváth, Maryam Mohseni Kabir, Anna Schabbauer 2012
 
SGC Rapport 246 Karakterisering av föroreningar i biogas före och efter uppgradering till fordonsgas (Svensk version)

SGC Rapport 246 Karakterisering av föroreningar i biogas före och efter uppgradering till fordonsgas (English version)
Karine Arrhenius, Ulrika Johansson 2012
 
SGC Rapport 245 Torrötning av rejekt från förbehandling av matavfall

Irene Bohn, Marika Murto, Lovisa Björnsson, Håkan Rosqvist 2011

SGC Rapport 244 Online water vapor detection in the product gas from indirect gasification

Sergey Cherednichenko, Hosein Bidgoli, Jens Nordmark, Martin Seeman 2013
 
SGC Rapport 243 Föroreningar i biogas: Validering av analysmetodik för siloxaner

SGC Rapport 243 Impurities in biogas: Validation of methodology of analysis for siloxanes
Karine Arrhenius, Bertil Magnusson, Eskil Sahlin 2011
 
SGC Rapport 242 Varierande gaskvalitet - Gasförsörjning i Sverige 2011

Corfitz Nelsson 2011
 
SGC Rapport 241 Artificiella neuronnät för gasturbinövervakning

Magnus Fast, Marcus Thern 2011

SGC Rapport 240 Gasification - Status and technology

Jörgen Held 2012

SGC Rapport 239 Grävskydd och djupförläggning som riskreducerande åtgärder vid förläggning av 10 bars PE-rörsystem

Linda Karlsson 2011
 
SGC Rapport 238 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie

Magnus Andreas Holmgren, Agnes Willén, Lena Rodhe 2011
 
SGC Rapport 237 Handbok metanpotential

My Carlsson, Anna Schnürer 2011
 
SGC Rapport 236 Förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande gas (LNG/LBG)

Maria Stenkvist, Hanna Paradis, Kristina Haraldsson, Ronja Beijer, Peter Stensson 2011
 
SGC Rapport 235 Maritima förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur för flytande gas (LNG/LBG)

Johan Gahnström, Edvard Molitor, Karl-Johan Raggl, Jim Sandkvist 2011
 
SGC Rapport 234 Biomass gasifier database - For computer simulation purposes

Jens Hansson, Andreas Leveau, Christian Hulteberg 2011
 
SGC Rapport 233 Demonstration och utvärdering av dual-fuel-tekniken

Per Stålhammar, Lennart Erlandsson, Kristina Willner, Staffan Johannesson 2011
 
SGC Rapport 232 Förgasning - Status och teknik

Jörgen Held 2011
 
SGC Rapport 231 Förstudie av olika system för matavfallutsortering med avfallskvarnar

Åsa Davidsson, Frida Pettersson, Anna Bernstad 2011
 
SGC Rapport 230 Klämning av PE-rör - Sammanställande rapport över standarder, rutiner och erfarenheter kring klämning av PE-gasrör

Staffan Karlsson, Valdrin Erlisi, Jörgen Held (red.) 2011
 
SGC Rapport 229 Utvärdering av svensk biogasstandard - Underlag för en framtida revision

Mattias Svensson 2011
 
SGC Rapport 228 Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader

Anna-Karin Jannasch 2011
 
SGC Rapport 227 Handbok metanmätningar

SGC Rapport 227 Beräkningsmall

Magnus Andreas Holmgren 2011
 
SGC Rapport 226 Demonstration för omhändertagande av matavfall i storkök

Mimmi Bissmont 2011
 
SGC Rapport 225 Marknadspotential för metandieseldrift hos arbetsmaskiner, tågtrafik och sjöfart

Staffan Johanesson, Lotta Göthe 2011
 
SGC Rapport 223 ComfortPower Design, construction and evaluation of a combined fuel-cell and heat pump system

Fredrik Silversand 2010
 
SGC Rapport 222 Green LPG

Christian Hulteberg, Jan Brandin, Andreas Leveau 2010
 
SGC Rapport 221 Biogödselförädling - Tekniker och leverantörer

Carl Dahlberg 2010
 
SGC Rapport 219 Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverksslam

David Palm, Mats Ek 2010
 
SGC Rapport 218 Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning

Liisa Fransson, Sofia Löwgren, Gunnar Thelin 2010
 
SGC Rapport 217 Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Pål Börjesson, Linda Tufvesson, Mikael Lantz 2010
 
SGC Rapport 216 Förbehandling av matavfall för biogasproduktion - Utvärdering av förbehandling med skruvpress

Irene Bohn, My Carlsson, Ylva Eriksson, David Holmström 2010
 
SGC Rapport 215 Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar

Emelie Persson, Elin Ossiansson, My Carlsson, Martina Uldal, Lars-Erik Olsson 2010
 
SGC Rapport 214 Deponigas som fordonsbränsle

Johan Benjaminsson, Nina Johansson, Johan Karlsvärd 2010
 
SGC Rapport 213 International Seminar on Gasification 2009 - Biomass Gasification, Gas Clean-up and Gas Treatment

Jörgen Held (red.) 2009
 
SGC Rapport 212 Marknadsförutsättningar för SNG i Sverige och i Europa

Linda Colmsjö, Ronny Nilsson 2009
 
SGC Rapport 211 Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr

Gunnar Bergström, Mathias Flansbjer, Linda Karlsson, Sven-Erik Sällberg, Kristian Thörnblom 2009
 
SGC Rapport 210 Hydrogen Production for Refuelling Applications

Christian Hulteberg, Diane Aagesen 2009
 
SGC Rapport 209 Varierande gaskvalitet - Litteraturstudie

Corfitz Nelsson 2009
 
SGC Rapport 208 Detektering av gas i deponier med resistivitet

Håkan Rosqvist, Virginie Leroux, Torleif Dahlin, Mats Svensson, Carl-Henrik Månsson, Magnus Lindsjö 2009
 
SGC Rapport 207 Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar

Åsa Jarvis, Anna Schnürer 2009
 
SGC Rapport 206 Gårdsbiogashandbok

Kjell Christensson, Lovisa Björnsson, Stefan Dahlgren, Peter Eriksson, Mikael Lantz, Johanna Lindström, Maria Mickelåker 2009
 
SGC Rapport 205 Optimerad gasproduktion med elektroporation

Martina Uldal, Lale Andreas, Anders Lagerkvist 2009
 
SGC Rapport 204 Detection and quantification of methane leakage from landfills

Sven-Åke Ljungberg, Jan-Erik Meijer, Håkan Rosqvist, Stig-Göran Mårtensson 2009
 
SGC Rapport 203 Detektering och kvantifiering av metangasläckage från deponier

Sven-Åke Ljungberg, Jan-Erik Meijer, Håkan Rosqvist, Stig-Göran Mårtensson 2009
 
SGC Rapport 202 Sammanställning från två seminarier: Kryoteknik för biogasbranschen, LBG - Andra generationens fordonsbränsle

Anneli Petersson (red.) 2009
 
SGC Rapport 201 Catalytic burners in larger boiler appliances

Fredrik Silversand, Mikael Persson 2009
 
SGC Rapport 200 Substrathandbok för biogasproduktion

My Carlsson, Martina Uldal 2009
 
SGC Rapport 199 Energimärkning av villagaspannor

Mikael Näslund 2009
 
SGC Rapport 198 Bio-Propane from glycerol for biogas addition

Jan Brandin, Christian Hulteberg, Andreas Liljegren Nilsson 2008
 
SGC Rapport 197 LNG as an alternative energy supply in Sweden

Jens Hansson 2008
 
SGC Rapport 196 Kontrollmanual för stora gasmätare - Översättning och anpassning av den danska utgåvan från april 2008

Claes Hammar 2008
 
SGC Rapport 195 Kontrollmanual för PTZ mätsystem med tryck större än 5 bar - Översättning och anpassning av den danska utgåvan från oktober år 2004

Claes Hammar 2008
 
SGC Rapport 194 Kontrollmanual för mätutrustning - Översättning och anpassning av den danska utgåvan från februari år 2000

Claes Hammar 2008
  
SGC Rapport 193 International Seminar on Gasification 2008

Jörgen Held (red.) 2008

SGC Rapport 192 Utvärdering av SGC:s Energigastekniska utvecklingsprogram år 2006-2008

Birte Holst Jørgensen, Filip Johnsson 2008
 
SGC Rapport 191 An improved reactor system for small-scale fuel processing - The Optiformer concept

Fredrik Silversand, Charlotte Karlsson 2008
 
SGC Rapport 190 Elektroporation för forcerad metanutvinning från förnybara resurser

My Carlsson, Anders Lagerkvist 2008
 
SGC Rapport 189 Vinterström II - Utveckling av klimattåligt bränslecellsystem

Joakim Nordlund 2008
 
SGC Rapport 188 Demonstration of Software Application Biogas OptimizerTM at the Händelö Biogas Site

Kristofer Cook 2008
 
SGC rapport 187 Substitute natural gas from biomass gasification

Per Tunå 2008
 
SGC Rapport 186 Gasformiga drivmedel, nu och i framtiden

Mattias Svensson (red.) 2008
 
SGC rapport 185 System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen

Martin Valleskog, Åsa Marbe, Linda Colmsjö 2008
 
SGC Rapport 184 Condition monitoring and thermoeconomic optimization of operation for a hybrid plant using artificial neural networks

Mohsen Assadi, Magnus Fast 2008
 
SGC Rapport 183 Tillståndsövervakning och termoekonomisk driftoptimering av en hybridanläggning med artificiella neurala nätverk

Mohsen Assadi, Magnus Fast 2008
 
SGC Rapport 182 Utvärdering, analys och syntes för forskningsprogrammet Energirelaterad strömningsmekanik (ESM)

Jörgen Held 2008
 
SGC Rapport 181 Jämförande riskanalys för 4 och 10 bars PE-rörsystem

Lars Jacobsson 2007
 
SGC Rapport 180 Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME. Kartläggning av behovet av nytt dataunderlag

Marita Linné 2007
 
SGC Rapport 179 Alternativa hygieniseringsmetoder

Erik Norin 2007
 
SGC Rapport 178 Biogasanläggningar med 300 GWh årsproduktion - System, teknik och ekonomi

Johan Benjaminsson, Marita Linné 2007
 
SGC Rapport 177 LCMG - pilotprojekt för LMG som fordonsbränsle i Sverige

Anna Pettersson, Michael Losciale, Stefan Liljemark 2007
 
SGC Rapport 176 Biogas på gasnätet utan propantillsats

Ingemar Kristensson, Anna Pettersson, Klas Johansson 2007
 
SGC Rapport 175 Bredband i gasrör

Johan Kuniholm 2007
 
SGC Rapport 174 "Code of Practice"

Henning Espersen, Flemming Varmedal 2007
 
SGC Rapport 173 Värdering av elmodellen på den svenska gasmarknaden

Hans Åkesson 2007
 
SGC Rapport 172 Frivilligt åtagande - inventering av utsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar

Margareta Persson, Owe Jönsson, Alexandra Ekstrandh, Anders Dahl 2007
 
SGC Rapport 171 Modellering av hybridanläggning samt utveckling av övervakningssystem för Västhamnsverket baserat på Artificiella Neurala Nätverk

Mohsen Assadi, Magnus Fast 2006
 
SGC Rapport 170 Utveckling och demonstration av användning av metan/vätgasblandningar som bränsle i befintliga metangasdrivna bussar

Owe Jönsson 2006
 
SGC Rapport 169 Repor och intryckningar i trycksatta plaströr - Kunskapsläge

Stefan Forsaeus Nilsson, Sven-Erik Sällberg 2006
 
SGC Rapport 168 The potentials for integration of black liqour gasification with gas fired paper drying processes - A study from the energy cost perspective

Kristian Lindell, Stig Stenström 2006
 
SGC Rapport 167 LCNG-studie - Möjligheter med LNG i fordonsgasförsörjningen i Sverige

Anna Pettersson, Michael Losciale, Stefan Liljemark 2006
 
SGC Rapport 166 Preventing microbial growth on pall-rings when upgrading biogas using absorption with water wash

Anna Håkansson 2006
 
SGC Rapport 165 Utveckling av mikroturbin med extern förbränning - fas I

Anders Malmqvist 2006
 
SGC Rapport 164 Development of a gas-fired ceramic IR-heater

Hans Larsson 2006
 
SGC Rapport 163 Nya renings- och uppgraderingstekniker för biogas

Johan Benjaminsson 2006
 
SGC Rapport 162 Design of energy systems for gas-heated through air dryers

Henrik Weineisen, Stig Stenström 2006
 
SGC Rapport 161 Växelströmskorrosion på naturgasledningar. Rapport: Provserien 5/30 Vac

Charlotte Persson, Åsa Marbe, Roland Lundberg, Göran Camitz 2006
 
SGC Rapport 160 Utveckling av köldtåligt bränslecellsbaserat kraftaggregat

Corfitz Nelsson (red.) 2007
 
SGC Rapport 159 Refuelling stations for hydrogen or reformate gas

Fredrik Silversand 2006
 
SGC Rapport 158 Utveckling av katalytisk rörbrännare för naturgasförbränning för luftuppvärmning i matlagningsugn

Anna-Karin Jannasch 2005
 
SGC Rapport 157 Kravspecifikation vid inköp av gasmätarutrustning

Claes Hammar 2005
 
SGC Rapport 156 Förnybar Naturgas - Förgasning av biobränslen för framställning av metan eller vätgas

David Malm, Staffan Karlsson 2005
 
SGC Rapport 155 Naturgasens möjligheter och konsekvenser för energiföretag och industrier i Östergötland

Shahnaz Amiri, Louise Trygg, Sven-Olof Söderberg, Bahram Moshfegh 2006
 
SGC Rapport 154 Utvärdering av gasturbin GTX100 i Helsingborg - Etapp 3

T. Torisson, Mohsen Assadi, J. Klingmann, J. Arriagada, Magnus Genrup, Agne Karlsson 2005
 
SGC Rapport 153 Beräkning av daggpunkten för uppgraderad biogas

Oskar Bengtsson, Lennart Svensson 2005
 
SGC Rapport 152 Upgrading of reformate gas for different applications with focus on small-scale hydrogen production

Anna-Karin Jannasch, Fredrik Silversand 2004
 
SGC Rapport 151 Reliability study of a small-scale fuel processor system

Anna-Karin Jannasch, Fredrik Silversand 2004
 
SGC Rapport 150 Microturbine energy systems - The OMES project

Aksel Hauge Pedersen (red.) 2004
 
SGC Rapport 149 Ecothal brännarutveckling

Thomas Lewin 2004
 
SGC Rapport 148 Markradar - Fältförsök

Emelie Vestin, Peter Wilén, Peter Danielsson 2004
 
SGC Rapport 146 Statistical modeling and diagnosis of Turbec T100 CHP units

Pernilla Olausson, Mohsen Assadi 2004
 
SGC Rapport 145 Development of catalytic cooking plates

Anna-Karin Hjelm, Fredrik Silversand, Emmanuel Tena, Marc Berger 2004
 
SGC Rapport 144 Demonstration Stirling Engine based Micro-CHP with ultra-low emissions

Rolf Öberg, Fredrik Olsson, Magnus Pålsson, 2004
 
SGC Rapport 143 Naturgasbaserad infravärme i växthus. Fas II. Systemoptimering.

Mikael Näslund, Hartmut K. Schüssler, Sven-Åke Ljungberg 2004
 
SGC Rapport 142 Utvärdering av uppgraderingstekniker för biogas

Margareta Persson 2003
 
SGC Rapport 141 Verktyg för beräkning av livscykelkostnaden för olika värmesystem i småhus

Jenny Larsson, Hanna Strand 2004
 
SGC Rapport 140 Catalytic heat exchangers - A long-term evalutation

Fredrik Silversand 2003
 
SGC Rapport 139 Fuel processor for small-scale production of hydrogen - Experimental study

Fredrik Silversand 2003
 
SGC Rapport 138 System för kvalitetssäkring av uppgraderad biogas

Anders Dahl 2003
 
SGC Rapport 137 NOx-källor - Inomhusklimat och hälsoeffekter

Hans Stymne, Peter Hansson, Gunnel Emenius, Magnus Svartengren 2004
 
SGC Rapport 136 Kartläggning av felkällor och möjlig mätnoggrannhet vid mätning av naturgas

Claes Hammar 2003
 
SGC Rapport 135 Catalytic combustion in gas stoves - Phase II

Anna-Karin Hjelm 2003
 
SGC Rapport 134 Hydrogen Addition For Improved Lean Burn Capability on Natural Gas Engine

Tobias Andersson 2003
 
SGC rapport 133 Lifetime Engineering analysis (pre-study) in order to set up an experimental evaluation programme of multi-layer and PEX pipes for use in gas distribution

Steven Brogden 2003
 
SGC Rapport 132 Evaluation of a new type of catalytic IR-radiator

Iwona Smucerowicz, Stig Stenström, Patrick Parpette, Jean Jacques Charmes, Tihamer Hargitai 2002

SGC Rapport 131 Utvärdering av läggning av mantlade PE-rör

Jörgen Thunell (red.) 2003
 
SGC Rapport 130 Termisk återvinning av gjuterisand

Lennart Österberg 2002
 
SGC Rapport 129 Catalytic Heat Exchangers for small-scale production of hydrogen – feasibility study

Fredrik Silversand 2002
 
SGC Rapport 128 Jämförelse mellan olika kraftvärmeteknologier

Johan Olsson, Christian Persson 2002
 
SGC Rapport 127 Naturgasbaserad infravärme jämförd med naturgasbaserad vattenburen värme i växthus

Mikael Näslund, Hartmut K. Schüssler 2002
 
SGC Rapport 126 Gasboosters för små gasturbiner

Marcus Thern 2002
 
SGC Rapport 125 Mobil markradarutrustning - Förstudie

Peter Wilén 2001
 
SGC Rapport 124 Systemteknisk och ekonomisk jämförelse av användning av PE100, PE80 och stål för gasdistribution

Fleming Varmedal 2001
 
SGC Rapport 123 Naturgas som råvara för kemikalier och bränslen

Mikaela E. Bergh, Lars J. Pettersson 2002
 
SGC Rapport 122 Vätgasinblandning i CNG - Förstudie

Anna Karlsson 2001
 
SGC Rapport 121 Catalytic combustion in gas stoves - feasibility study

Fredrik Silversand 2002
 
SGC Rapport 120 Fullskaleförsök med Flat Flame brännare i degelugn

Hans Fredriksson, Stellan Persson 2001
 
SGC Rapport 119 Kvalitetssäkring av läcksökning med hund - Fas II

Björn Rosén, Lennart Wetterholm 2001
 
SGC Rapport 118 Adding gas from biomass to the gas grid

Martin Hagen, Eric Polman, Jan K. Jensen, Asger Myken, Owe Jönsson, Anders Dahl 2001
 
SGC Rapport 117 Livscykelinventering för biogas som fordonsbränsle

Mikael Nilsson, Anders Dahl, Marita Linné 2001
 
SGC Rapport 116 Hur bra är energigaser?

Corfitz Norén, Jörgen Thunell 2001
 
SGC Rapport 115 Optimering av gaspannor i småhus

Mikael Näslund 2004
 
SGC Rapport 114 Diagnostisering av gasvärmesystem i småhus

Mikael Näslund 2001
 
SGC Rapport 113 Jämförelse mellan konventionell gaspanna och värmepump med inbyggd gaspanna

Johan Hult, Jens Jonasson 2001

SGC Rapport 112 Experimentell utredning om hur gasspisar påverkar exponering för kvävedioxid i bostäder

Hans Stymne 2001

SGC Rapport 111 Utvärdering av röd IR-installation vid Kockums - Malmö

Anders Lundin, Michael Johansson 2000
 
SGC Rapport 110 State of the art of Technologies for remote detection of Natural Gas

Sven Åke Ljungberg (red.) 2000
 
SGC Rapport 109 Förbränning av biogas- och naturgasblandningar

Henrik Landersjö 2000
 
SGC Rapport 108 Minskning av emissioner från biobränsleeldning genom katalytisk reburning

Fredrik Silversand 2000
 
SGC Rapport 107 Jämförelse mellan el-IR och gas IR vid tillämpningar i industriella processer

Magnus Palm 2000
 
SGC Rapport 106 Demonstration och utvärdering av SenerTec mikrokraftvärmeverk

Sören Dahlin 2000
 
SGC Rapport 105 Undersökning och förstärkning av korrosionsskyddet på gasrör förlagd i skyddsrör

Göran Camitz, Åsa Marbe, Charlotte Johansson 1999
 
SGC Rapport 104 Evaluation of three-way-catalysis for NOx-abatement in large gas-fired appliance

Fredrik Silversand 1999
 
SGC Rapport 103 Uppföljning av kvalitetsspecifikation för uppgraderad biogas som fordonsbränsle

Anders Dahl 1999
 
SGC Rapport 102 Evaluation of the efficiency face to the NOx-emissions from European plants

M. J. Fourniguet, A. Quinquen, Bent Karll, P. Breithaupt, Owe Jönsson 1999
 
SGC Rapport 101 Distribution av biogas i naturgasnät

Kaj Vågdahl 1999
 
SGC Rapport 100 Optimerad samrötning av restprodukter från stad och land

Marita Linné, Lars Andersson, Anders Dahl 1999
 
SGC Rapport 099 Gas co-firing for NOX-reduction in coal-fired boilers

Fredrik Brogaard 1999
 
SGC Rapport 098 Metoder för snabb kvalitetskontroll av PE-rör för gasdistribution

Tomas Tränkner 1998
 
SGC Rapport 097 Svensk högskoleförlagd energigas-forskning. Nutid och framtid.

Mikael Näslund, Owe Jönsson 1998
 
SGC Rapport 096 Lifetime of PE-pipes subjected to squeeze off

Tomas Tränkner 1999
 
SGC Rapport 095 Karaktärisering av emissioner från naturgasdrivna lastbilar inom LB50-projektet. Andra provomgången.

Karl Erik Egebäck 1998
 
SGC Rapport 094 Gasdistribution och avgasinstallation i byggnader

Hans Christian Thiis, Per Palm 1999
 
SGC Rapport 093 Karaktärisering av emissioner från naturgasdrivna lastbilar inom LB50-projektet

Karl Erik Egebäck 1997
 
SGC Rapport 092 LB30-projektet – Introduktion av naturgasdrivna tyngre lastbilar

Autoemission K-E E Consultant AB, Göteborg Energi AB, Svenskt Gastekniskt Center AB, Sydgas AB, Vattenfall AB, Volvo Lastvagnar AB 1999
 
SGC Rapport 091 Nya metoder för att säkerställa mätnoggrannheten i naturgasnät

Ulf R. C. Nilsson 1997
 
SGC Rapport 090 Utsläpp av oreglerade ämnen vid förbränning av olika bränslen

Jörgen Thunell 1997
 
SGC Rapport 089 Rening av avgaser från en naturgasdriven lean burn motor i en förbränningsväxlare

Björn Heed 1997
 
SGC Rapport 088 Technical Description of the Swedish Natural Gas Distribution System

Ronny Nilsson 1997
 
SGC Rapport 087 Utveckling av katalytisk rening av avgaser från befintlig panna

Fredrik Silversand, Tihamer Hargitai, Mikael Näslund 1997
 
SGC Rapport 086 Uppgradering av biogas. Fas 2, praktiska försök med kondenseringsmetoder

Ola Lloyd, Johan Nilsson 1997
 
SGC Rapport 085 Konvertering av direktelvärmda småhus till naturgasuppvärmning

Mikael Näslund 1997
 
SGC Rapport 084 Livscykelanalyser – Är det något för gasbranschen?

Jörgen Thunell 1997
 
SGC Rapport 083 Naturgasystemet i Sverige – En teknisk beskrivning

Ronny Nilsson 1997
 
SGC Rapport 082 Kylning och klimatisering av byggnader och lokaler med hjälp av naturgas

Anders Lindkvist 1997
 
SGC Rapport 081 Naturgasbaserad småskalig kraftvärme inom uppvärmningssektorn

Mats Nilsson 1997
 
SGC Rapport 080 Mikrokraftvärmeverk med Stirlingmotor

Tomas Nilsson 1996
 
SGC Rapport 079 Handledning för installation av gaseldade IR-värmare. Rådgivning, analys och genomförande

Pär Dalin 1997
 
SGC Rapport 078 Uppvärmning med gas i svenska småhus – Erfarenheter och framtida teknikval

Mikael Näslund 1996
 
SGC Rapport 077 Karakterisering av emissioner från naturgasdrivna lastbilar inom LB50-projektet

K-E Egebäck, Roger Westerholm 1996
 
SGC Rapport 076 Låg-NOX-teknik för gasdrivna processer i dagsläge

Mikael Näslund 1996
 
SGC Rapport 075 Gasbranschens Miljöhandbok

Jörgen Thunell 2004
 
SGC Rapport 074 Gasblandning för fordonsdrift. Idéstudie.

Ola Hall 1996
 
SGC Rapport 073 Livslängdsbestämning för PE-rör för gasdistribution (EVOPE-projektet)

Tomas Tränkner 1995
 
SGC Rapport 072 Sammanställning av emissionsdata från naturgas-, biogas- och motorgasdrivna fordon

Hans-Åke Maltesson 1996
 
SGC Rapport 071 Utvärdering av naturgasdrivna IR-boostrar i ugn för pulverlackering

Ole H. Madsen, Asger N. Myken 1995
 
SGC Rapport 070 Utvärdering av naturgasförbränning i porösa bäddar

Henric Larsson 1995
 
SGC Rapport 069 CO2-gödsling med avgaser från gasmotor med katalysator

Bent Karll 1995
 
SGC Rapport 068 Energigas och oxyfuelteknik

Ingemar Gunnarsson 1995
 
SGC Rapport 067 Naturgasmodellen. Manual för SMHI:s program för beräkning av skorstenshöjder

Björn Tingnert, Jörgen Thunell 1995
 
SGC Rapport 066 Konvertering av oljeeldade panncentraler till naturgas. Handbok.

Bo Cederholm 1995
 
SGC Rapport 065 Förbättra miljön med gasdrivna fordon

Annika Norström, Michael Losciale 1995
 
SGC Rapport 064 Energieffektivisering av större gaseldade pannanläggningar. Handbok.

1995
 
SGC Rapport 063 Naturgas på hjul. Förutsättningar för en storskalig satsning på NGV i Sverige

Naturgasbolagens NGV-grupp 1995
 
SGC Rapport 062 PE-rörs tålighet mot yttre påverkan. Sammanställning av utförda praktiska försök

Tomas Tränkner 1995
 
SGC Rapport 061 Polyamidrör för distribution av gasol i gasfas. Kunskapssammanställning.

Tomas Tränkner 1995
 
SGC Rapport 060 Rekommendationer vid val av flexibla insatsrör av rostfritt i villaskorstenar

Lotta Hedeen, Gert Björklund 1995
 
SGC Rapport 059 Marknadspotential naturgaseldade industriella IR-strålare

Rolf Christensen 1994
 
SGC Rapport 058 Demonstration av låg-NOx-brännare i växthus

Bent Karll, Bo Tegen Nielsen 1994
 
SGC Rapport 057 Läckage detekteringssystem i storskaliga gasinstallationer

Fredrik Silversand 1994
 
SGC Rapport 056 Utvärdering av en industriell gaseldad IR-strålare

Stig Stenström, Sten Hermodsson, Michael Johansson 1994
 
SGC Rapport 055 Trevägskatalysatorer för stationära gasmotorer

Torbjörn Karlelid, Gunnar Sandström 1994
 
SGC Rapport 054 NOX-reduktion genom injicering av naturgas i kombination med ureasinsprutning

Bent Karll, Per-Åke Gustafsson 1994
 
SGC Rapport 053 Tryckhöjande utrustning för gas vid metall-bearbetning – En förstudie av GT-PAK

Mårten Wärnö 1994
 
SGC Rapport 052 Nordic Gas Technology R&D Workshop. April 20, 1994. Proceeding. På engelska.

Jörgen Thunell (red.) 1993
 
SGC Rapport 051 Nordiska Degelugnsprojektet. Pilot- och fältsök med gasanvändning

Eva-Maria Svensson 1994
 
SGC Rapport 050 Korrosion i flexibla rostfria insatsrör
 (finns även i engelsk version)
Ulf Nilsson, Mikael Näslund, Carl-Håkan Andersson 1993
 
SGC Rapport 049 Utvecklad teknik för gasinstallationer i småhus

Petra Kastensson, Staffan Ivarsson 1994

SGC Rapport 048 Konvertering av dieseldrivna reservkraftverk till gasdrift och kraftvärmeproduktion

Gunnar Sandström 1994
 
SGC Rapport 047 Rekuperativ aluminiumsmältugn - Installation och utvärdering av degelugn vid Värnamo Pressgjuteri

Ola Hall 1993
 
SGC Rapport 046 Gasanvändning i målerier

Charlote Rehn, Thomas Ehrstedt 1993
 
SGC Rapport 045 Metoder att höja verkningsgraden vid avgaskondensering

Kjell Wanselius 1993
 
SGC Rapport 044 PA11 som material i ledningar för gasdistribution (PA11 as material in gas distribution tubes)

Thomas Ehrstedt 1993
 
SGC Rapport 043 Gasanvändning inom plastvaruindustrin (Gas utilization in the plastic industry)

Thomas Ehrstedt 1993
 
SGC Rapport 042 Deponigasens påverkan på polyetenrör (Influence of landfill gas on polyethene tubes)

Thomas Ehrstedt 1993
 
SGC Rapport 041 Fältsortering av fyllnadsmassor vid läggning av PE-rör med läggningsbox

Göran Lustig 1993
 
SGC Rapport 040 Organisationer med koppling till gasteknisk utvecklingsverksamhet

Jörgen Thunell 1993
 
SGC Rapport 039 Pulserande förbränning för torkändamål

Sten Hermodsson 1993
 
SGC Rapport 038 NOx-reduktion genom “reburning” med naturgas

Jan Bergström 1993
 
SGC Rapport 037 Verifiering av dimensioneringsmetoder för distributionsledningar - Litteraturstudie

Thomas Ehrstedt 1993
 
SGC Rapport 036 Gaseldade genomströmningsberedare för tappvarmvatten - En litteraturstudie

Jonas Forsman 1993
 
SGC Rapport 035 Hemmatankning av naturgasdriven personbil. Demostrationsprojekt.

Tove Ekeborg 1993
 
SGC Rapport 034 Utvärdering av propanexponerade PEM-rör

Hans Leijström 1993
 
SGC Rapport 033 Energiuppföljning av gaseldad panncentral i kvarteret Malörten, Trelleborg

Theodor Blom 1993
 
SGC Rapport 032 Systemverkningsgrad efter konvertering av vattenburen elvärme till gasvärme i småhus

Jonas Forsman 1993
 
SGC Rapport 031 Detektion av dräneringsrör - Testmätning med magnetisk gradiometri

Carl-Axel Triumf 1992
 
SGC Rapport 030 Pulsationspanna - Utvärdering av en demo-anläggning

Per Carlsson, Åsa Marbe 1992
 
SGC Rapport 029 Catalogue of gas technology research and development Projects in Sweden

SGC 1992
 
SGC Rapport 028 Stora gasledningar av PE - Teknisk och ekonomisk studie

Lars-Erik Andersson, Åke Carlsson 1992
 
SGC Rapport 027 Decentraliserad användning av gas för vätskevärmning - Två praktikfall

Rolf Christensen 1992
 
SGC Rapport 026 Koldioxidgödsling i växthus med hjälp av naturgas, Handbok och tillämpningsexempel

Stig-Arne Molen 1992
 
SGC Rapport 025 Papperstorkning med gas-IR. Sammanfattning av ett antal FUD-projekt

Per-Arne Persson 1992
 
SGC Rapport 024 Stumsvetsning och elektromuffsvetsning av PE-ledningar. Kostnadsaspekter.

Stefan Grundén 1992
 
SGC Rapport 023 Läggning av gasledning med plöjteknik vid Lillhagen, Göteborg. Uppföljningsprojekt.

Nils Granstrand 1992
 
SGC Rapport 022 Katalog över gastekniska FUD-projekt i Sverige. Utgåva 4

SGC 1992
 
SGC Rapport 021 Ny läggningsteknik för PE-ledningar. Förstudie

Ove Ribberström 1992
 
SGC Rapport 020 Emissionsdestruktion - Analys och förslag till handlingsprogram

Thomas Ehrstedt 1992
 
SGC Rapport 019 Läggning av gasledning med plöjteknik vid Glostorp, Malmö. Uppföljningsprojekt

Jan Fallsvik, Alf Lindmark, Håkan Haglund, Roger Jönsson 1992
 
SGC Rapport 018 Skärning med acetylen och naturgas. En jämförelse.

Åsa Marbe 1992
 
SGC Rapport 017 Analys och förslag till handlingsprogram för programområdet industriell vätskevärmning med gas

Rolf Christensen 1991
 
SGC Rapport 016 Mätning av energiförbrukning och emissioner före och efter övergång till Naturgas

Kjell Wanselius 1991
 
SGC Rapport 015 Naturgasdrivna truckar

Åsa Marbe 1991
 
SGC Rapport 014 Modern gasteknik i galvaniseringsindustri

John Danelius 1992
 
SGC Rapport 013 Spektralfördelning och verkningsgrad för gaseldade IR-strålare

Michael Johansson 1992
 
SGC Rapport 012 Odöranters och gasolkondensats påverkan på gasrörsystem av polyetylen

Stefan Grudén, Fleming Varmedal 1991
 
SGC Rapport 011 Integrerad naturgasanvändning i tvätterier - Konvertering av torktumlare

Ola Hall 1991
 
SGC Rapport 010 Konvertering av aluminiumsmältugnar - Förstudie

Ola Hall, Charlotte Rehn 1991
 
SGC Rapport 009 Läcksökning av gasledningar. Metoder och instrument

Charlotte Rehn 1991
 
SGC Rapport 008 Catalogue of gas technology research, development and demonstration projects in Sweden - Issue no 3

SGC 1991
 
SGC Rapport 007 Gas-IR-teknik inom industrin. Användningsområden och översiktlig marknadsanalys

Thomas Ehrstedt 1991
 
SGC Rapport 006 Keramisk fiberbrännare - Utvärdering av en demoanläggning

Roland Brodin, Per Carlsson 1993
 
SGC Rapport 005 Analys av teknikstatus och marknadsläge för gasbaserad “minikraftvärme”

Per-Arne Persson 1991
 
SGC Rapport 004 Krav på material vid kringfyllnad av PE-gasledningar

Jan Molin 1991
 
SGC Rapport 003 Katalog över gastekniska FUD-projekt i Sverige. Utgåva 3

SGC 1991
 
SGC Rapport 002 Mikrokraftvärmeverk för växthus - Utvärdering

Roy Ericsson 1991
 
SGC Rapport 001 Systemoptimering vad avser ledningstryck

Stefan Grudén 1991